Betingelser

Vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende forretningsbetingelser gælder for alle de kontrakter, som du indgår med os som leverandør (Stefan von Ryssel) via hjemmesiden www.gecleant.de. Medmindre andet er aftalt, er medtagelsen af eventuelle vilkår, du måtte have brugt, modsagt.

Stk. 2. En forbruger i nedenstående reglers forstand er enhver fysisk person, der indgår en juridisk handel med formål, der i overvejende grad hverken kan henføres til deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af deres selvstændige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Kontraktdannelse

(1) Genstanden for kontrakten er salg af varer .

(2) Så snart det pågældende produkt er placeret på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt via online indkøbskurvsystemet under de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
De varer, der er beregnet til køb, lægges i “indkøbskurven”. Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at hente “indkøbskurven” og til enhver tid foretage ændringer der.
Efter at have ringet til siden “Kasse” og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt.

Hvis du bruger et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Stripe, Sofortüberweisung) som betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores onlinebutik eller omdirigeret til webstedet for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem .
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data der. Til sidst vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt på hjemmesiden for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem eller efter at du er blevet omdirigeret til vores online shop.

Inden du sender ordren, har du mulighed for at tjekke detaljerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også ved at bruge “tilbage”-funktionen i internetbrowseren) eller annullere ordren.
Ved at afgive ordren via “køb”-knappen erklærer du din accept af tilbuddet på en juridisk bindende måde, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine anmodninger om udarbejdelse af et tilbud er ikke bindende for dig. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. på e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage (medmindre en anden frist er angivet i det respektive tilbud).

(5) Behandlingen af ordren og fremsendelsen af alle nødvendige oplysninger i forbindelse med kontraktindgåelsen foregår via e-mail, i nogle tilfælde automatisk. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har givet os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk garanteret og i særdeleshed, at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Individuelt designede varer

(1) Du giver os de relevante oplysninger, tekster eller filer, der kræves til den individuelle udformning af varerne via onlinebestillingssystemet eller via e-mail senest umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Enhver af vores specifikationer for filformater skal overholdes.

(2) Du forpligter dig til ikke at overføre data, hvis indhold krænker tredjeparters rettigheder (især ophavsrettigheder, navnerettigheder, varemærkerettigheder) eller overtræder eksisterende love. Du fritager os udtrykkeligt fra alle tredjepartskrav fremsat i denne sammenhæng. Dette gælder også omkostningerne til den advokatbistand, der kræves i denne sammenhæng.

(3) Vi kontrollerer ikke de overførte data for rigtigheden af indholdet og påtager os intet ansvar for fejl i denne henseende.

§ 4 Særlige aftaler om udbudte betalingsformer

(1) Betaling via Stripe
I samarbejde med Stripe, Inc. 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA), tilbyder vi følgende betalingsmuligheder. Betaling sker til Stripe: https://www.stripe.com

Sofortüberweisung: Tilgængelig i Tyskland og Østrig. Din konto vil blive debiteret umiddelbart efter afgivelse af ordren.

(2) SEPA-stribe direkte debitering (grundlæggende og/eller virksomheds direkte debitering)
Når du betaler med SEPA kerne direkte debitering eller SEPA selskabs direkte debitering, giver du os tilladelse til at opkræve fakturabeløbet fra den angivne konto ved at udstede et tilsvarende SEPA-fuldmagt.

Direkte debitering opkræves senest 10 dage efter indgåelse af kontrakten.
Fristen for indsendelse af forhåndsbeskeden nedsættes til 5 dage før forfaldsdatoen. Du er forpligtet til at sikre, at kontoen har tilstrækkelige midler på forfaldsdatoen. I tilfælde af returneret direkte debitering på grund af din fejl, skal du afholde de afholdte bankgebyrer.

Mere information og Stripes servicevilkår kan findes her . Generel information om Stripe kan findes her . Dine personoplysninger vil blive behandlet af Stripe i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler og i overensstemmelse med oplysningerne i Stripes databeskyttelsesforskrifter .

§ 5 tilbageholdelsesret , ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt det vedrører krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende også:

a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav fra det aktuelle forretningsforhold er fuldt ud afgjort. Pantsætning eller overdragelse som sikkerhed er ikke tilladt, før ejendomsretten til de forbeholdte varer er overgået.

b) Du kan videresælge varerne i den almindelige virksomhed. I dette tilfælde overdrager du os alle krav til et beløb svarende til fakturabeløbet, som tilfalder dig fra videresalget, og vi accepterer overdragelsen. Du har endvidere ret til at inddrive kravet. Men hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os retten til selv at inddrive kravet.

c) Hvis de forbeholdte varer kombineres og blandes, erhverver vi medejerskab af den nye vare i forhold til fakturaværdien af de forbeholdte varer til de øvrige forarbejdede varer på forarbejdningstidspunktet.

d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettiget til på din anmodning, i det omfang realisationsværdien af vores værdipapirer overstiger kravet til sikkerhed med mere end 10 %. Vi er ansvarlige for at udvælge de værdipapirer, der skal frigives.

§ 6 Garanti

(1) De lovpligtige garantirettigheder gælder.

(2) Som forbruger bedes du straks ved levering kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse fejl og transportskader samt hurtigst muligt at informere os og fragtmanden om eventuelle reklamationer. Hvis du ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på dine lovpligtige garantikrav.

(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende i afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:

a) Kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalt som kvaliteten af varen, men ikke anden reklame, offentlige kampagner og udtalelser fra producenten.

b) I tilfælde af defekter yder vi en garanti efter vores skøn ved udbedring eller efterfølgende levering. Mislykkes afhjælpningen af manglen, kan du enten kræve prisafslag eller træde tilbage fra kontrakten. Afhjælpning af mangler anses for mislykket efter et andet mislykket forsøg, medmindre andet skyldes varens eller manglens art eller de øvrige omstændigheder. Ved berigtigelse skal vi ikke afholde de øgede omkostninger, der opstår ved at transportere varen til et andet sted end udførelsesstedet, hvis transporten ikke svarer til varens tilsigtede anvendelse.

c) Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Den forkortede frist gælder ikke:

– skyldigt forvoldt skade, der kan henføres til os, som følge af skade på liv, lemmer eller helbred og anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
– i det omfang vi svigagtigt har skjult manglen eller har påtaget os garanti for varens stand;
– for genstande, der har været brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug, og som har forårsaget dens mangel;
– i tilfælde af lovbestemte regresrettigheder, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

§ 7 Lovvalg

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugerne gælder dette lovvalg kun, såfremt beskyttelsen af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke ophæves (begunstigelsesprincippet).

(2) Bestemmelserne i FN’s salgskonvention gælder udtrykkeligt ikke.II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

Stefan von Ryssel
I tip 5
04159 Leipzig
Tyskland
Telefon: +4934146387532
E-mail: info@gecleant.com

Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), tilgængelig på https://ec.europa.eu/odr .

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin for indgåelse af kontrakten, indgåelsen af selve kontrakten og rettelsesmulighederne udføres i overensstemmelse med reglerne “Kontraktindgåelse” i vores generelle vilkår og betingelser (Del I.).

3. Kontraktsprog, kontrakttekstlagring

3.1. Kontraktsproget er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke den fulde tekst af kontrakten. Inden afsendelse af ordren via online-indkøbsvognssystemet, kan kontraktdata udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens printfunktion. Efter vi har modtaget ordren, vil ordredataene, de oplysninger, der kræves i henhold til loven til fjernsalg og de generelle vilkår og betingelser, blive sendt til dig igen via e-mail.

3.3. Hvis du anmoder om et tilbud uden for online-indkøbsvognssystemet, modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, fx på e-mail, som du kan printe ud eller gemme elektronisk.

4. Væsentlige egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

De væsentlige egenskaber ved varen og/eller tjenesten kan findes i det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1. Priserne angivet i de respektive tilbud samt fragtomkostningerne repræsenterer samlede priser. De indeholder alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.

5.2. Fragtomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan kaldes op via en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud, vises særskilt i løbet af bestillingsprocessen og afholdes desuden af dig, medmindre der er lovet gratis levering.

5.3. Hvis leveringen sker til lande uden for EU, kan der opstå yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (bankoverførsel eller valutakursgebyrer), som du skal afholde.

5.4. Du skal afholde omkostningerne ved pengeoverførslen (bankoverførsel eller valutakursgebyrer) i tilfælde, hvor leveringen sker til et EU-medlemsland, men betalingen er foretaget uden for EU.

5.5. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

5.6. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsformer, forfalder betalingskravene fra den indgåede kontrakt til betaling straks.

6. Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2. Hvis du er forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varerne overdrages til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, som ikke er navngivet af entreprenøren eller en anden person, der er ansvarlig for at udføre forsendelsen.

Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på eget ansvar.

7. Lovpligtigt ansvar for mangler

Ansvar for defekter er baseret på “Garanti”-bestemmelsen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger er oprettet af Händlerbunds advokater, som er specialiseret i IT-ret, og kontrolleres konstant for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler.

sidste opdatering: 18.05.2022

Also available in: English German French Italian Japanese Spanish Norwegian Turkish